תנאים והגבלת אחריות כללי


תנאים ומידע כללי –
מוצרי התיירות המוצעים באתר אינטרנט זה זו, מוצעים לציבור על ידי מגה תיירות ח.פ   511910804   מרחוב ראול ואלנברג 6 רמת החייל תל אביב  בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שאתר זה והתנאים והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בינו לבין מגה תיירות בע"מ וגם/או כל מי שיבוא מכוחם (להלן: המארגנים), והוא יהיה מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים באתר זה מחייבים אותו בכל הקשור למוצרי התיירות שירכוש  כמפורט באתר זה. אין המארגנים אחראיים לכל מידע שלא יימסר על ידם בכתב ואינם קשורים בכל מידע וגם/או בהבטחות שניתנו בע"פ על ידם וגם/או על ידי שולחיהם וגם/או מטעמם, ושלא נתקבל לו אישור בכתב על ידם. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו הוראות אלו. לא תשמע כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי המופיעים באתר זה, וגם/או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לטיולים וגם/או לטיול בו השתתף.

נוסע יקר,
התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך. 
ביצוע הזמנתך מהווה אישור מלא לכל התנאים והנהלים המופיעים מטה ולכן באחריותך לקרוא בעיון רב את תנאי ההתקשרות.

תנאים ואחריות:  (לטיולים מאורגנים ראה קובץ נפרד)

כללי – 
חברת "מגה תיירות" בע"מ (להלן: החברה) משמשת כמתווכת או מקשרת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ ובחו"ל (כגוון: בתי מלון, חברות תעופה, אטרקציות וכד'), בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה, כאשר האחריות על ביצוע השירותים בפועל לרבות טיבם ואיכותם מוטלת במלואה על ספקי שירות אלו, למעט במקרים בהם ניתן להטיל אשם על החברה.
החברה מתחייבת לבצע כל הזמנה במקצוענות ובמיומנות, ולמסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה .
החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן הנובעות עקב ביצוע לקוי ו/או חלקי של השירותים המבוצעים ע"י ספקי השירות ו/או כאלו הנובעות עקב נסיבות שאינן בשליטתה (כגוון: שביתות, רעידות אדמה, אסון טבע, ימי חג, מגיפות, פשיטות רגל, תקלות טכניות וכדומה).
יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה ע"י ספקי השירות בארץ או בחו"ל, תיחשב כל הזמנה על תנאי עד למועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא תהיה בגדר בקשה לביצוע הזמנה בלבד.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד השירותים המוזמנים תובא בפני החברה בזמן אמת ומייד עם היוודע לנוסע על התקלה או במועד הקרוב לכך, ככל הניתן.
החברה לא תקבל תלונות ו/או טענות אשר יתקבלו אצלה לראשונה רק לאחר מימוש מלוא החופשה ו/או חזרת הנוסע ארצה.

תנאי דמי ביטול:
חיובים וביטולים – מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
שימו לב! במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך חלים דמי שינוי ו/או דמי ביטול כפי שפורטו לעיל מרגע ביצוע ואישור ההזמנה והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981:
א.    עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26 לחוק): רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מרגע ביצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב.
בהתאם לקבוע בחוק על ביטול ההזמנה יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך ביניהם.
ב.    עסקת מכר מרחוק לפי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן: רשאי צרכן בן 65 ומעלה ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש, לבטל את העסקה ארבעה חודשים מיום ביצועה, ובלבד שהעסקה שרכש הינה עבורו ו/או עבור אדם העונה על דרישות סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, בכפוף לכך שהצרכן הציג תעודה מתאימה לצורך ביטול העסקה לפי סעיף זה בלבד ובלבד שנותרו 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו היה אמור השירות להינתן ובכתב.
ג.    רשאי צרכן לבטל חוזה, עד 14 ימים ממועד כריתתו עקב פגם או אי התאמה בין השירות שסופק לשירות שפרטיו נמסרו לצרכן או עקב אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה וזאת ללא דמי ביטול.
יובהר למען הסר ספק כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן.
יובהר למען הסר ספק כי כל ביטול הנעשה בדמי ביטול מלאים (100% מערך העסקה) לא יקנה זכות כלשהיא לנוסע, לרבות לא החזר כספי כלשהוא, למעט החזר בגין מיסי נמל והיטלי ביטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה. לבקשת הנוסע החברה תפנה אל חברת התעופה הרלוונטית לשם קבלת החזר בגין האמור בלבד ועבור הנוסע.
כל דמי הביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכח החוק, ייחשבו פיצוי מוסכם בהתאם להוראות סעיף לחוק החוזים (תרופות) התשל"א – 1971.
כל בקשה לשינוי כלשהו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – שינוי שם ו/או שינוי מועד ו/או שינוי יעד ו/או כל שינוי אחר דינו כבקשת ביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים.
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי ו/או ביטול ו/דמי טיפול ו/או דמי רישום מרגע אישור ההזמנה ע"י הספק. בהתאם לתעריפים של החברה ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר וכמפורט להלן:
** חשוב מאד! תאריך הביטול לכל המוצרים הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדנו על פי המפורט בדרכי ההודעה על ביטול עסקה. יש לוודא כי הודעת הביטול נתקבלה וטופלה 

דמי ביטול לטיולים מאורגנים (סדיר או שכר):
דמי ביטול בגין שירותי הקרקע:
-    עד 30 ימי עבודה לפני יום היציאה – 75$ לנוסע דמי רישום וטיפול.
-    מ-29 ימי עבודה ועד 8 ימי עבודה לפני מועד היציאה – 350$ לנוסע.
-    פחות מ-8 ימי עבודה לפני מועד היציאה – דמי ביטול מלאים.
בנוסף לדמי הביטול על שירותי הקרקע יתקיימו דמי ביטול בעבור הטיסות הבינלאומיות וטיסות הפנים ע"פ המפורט:
דמי ביטול בגין טיסות בינלאומיות (בנוסף לדמי הביטול על שירותי הקרקע.)
-    עד 45 ימי עבודה לפני יום הטיסה – ללא דמי ביטול.
-    מ-44 ימי עבודה ועד 31 ימי עבודה לפני יום הטיסה – 300$ לנוסע.
-    מ-30 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני יום הטיסה – 500$ לנוסע.
-    מ-20 ימי עבודה לפני יום הטיסה ועד ליום הטיסה – מחירו המלא של כרטיס הטיסה.
דמי ביטול בגין טיסות פנימיות
** בטיולים בהם משולבות טיסות פנימיות יחולו בנוסף דמי ביטול מלאים בגין הטיסות הפנימיות 44 ימי עבודה לפני יום הטיסה ובנוסף לדמי הביטול האחרים המצוינים כאן. (שירותי קרקע, טיסות בינלאומיות, שייט חופים.)
דמי ביטול בגין שייט חופים 
בטיולים בהם משולב שייט יחולו בנוסף דמי ביטול מלאים בגין השייט 44 ימי עבודה לפני יום הטיסה ובנוסף לדמי הביטול האחרים המצוינים כאן. (שירותי קרקע, טיסות בינלאומיות ,וטיסות פנים)
** נוסע שעובר מטיול לטיול פחות מ-30 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול ו/או לאחר כרטוס כרטיסי הטיסה, יחויב בדמי ביטול המפורטים מעלה כאילו וביטל השתתפותו בטיול.
דמי ביטול קבוצות סגורות ו/או טיולים מאורגנים פרטיים/טיולים מיוחדים :
תנאי ודמי הביטול יהיו בהתאם לתנאי דמי הביטול הספציפיים 
** דמי הביטול שלעיל לא יחולו על טיולים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים כגוון, אך לא רק: טיולי טבע, טיולי מכוניות, טיולים הכוללים שייט, טיולי אקסטרים וכדומה  אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת מתן ההצעה או ביצוע ההזמנה.

דמי ביטול חבילות נופש ו/או טיסות שכר:
-    מרגע ביצוע ההזמנה ועד 60 ימי עבודה לפני היציאה 100$/100 אירו (ע"פ מטבע בו נקוב המחיר) דמי ביטול לאדם.
-    מ-59 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – 50% דמי ביטול לאדם.
-    מ-29 ימי עבודה ועד ליום היציאה – 100% דמי ביטול לאדם.

דמי ביטול וטיפול לטיסות סדירות:
-    טיסות בינלאומיות – על פי דמי הביטול של חברות התעופה השונות ותוספת של 50$ דמי ביטול לנוסע.
-    טיסות פנימיות בחו"ל – מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול.
-    כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך בדמי טיפול/שינוי

דמי ביטול לחבילות ספורט ו/או הופעות/ כרטיסי אטרקציות 
     – דמי ביטול מלאים של 100% (Non – Refundable).  מיום ההזמנה על הכרטיסים . 
        על שאר מרכיבי החבילה בהתאם לספק וכפי שיימסר במועד ההזמנה.

דמי ביטול לסיורי יום או סיורים פרטיים
דמי הביטול שונים ליעדים /ספקים שונים. ולכן יחולו על פי על פי תנאי הספק וכפי שיימסר במועד ההזמנה.

דמי ביטול שייט
בהתאם לתנאי הביטול של חברות השייט אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת ההזמנה.
** חשוב מאד! תאריך הביטול לכל המוצרים הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדנו על פי המפורט בדרכי ההודעה על ביטול עסקה. יש לוודא כי הודעת הביטול נתקבלה וטופלה.


דרכי הודעת ביטול עסקה:
באתר בלינק: לחץ כאן
בנוסף ניתן לבטל עסקה באמצעים הבאים:
1.    ווטסאפ "מגה תיירות" – 972542272554
2.    פקס למרכז המידע – 972-3-7684808
3.    טלפון למרכז המידע והמכירות – 972-3-7684800
כל הפניות שיתקבלו באמצעים המפורטים מעלה יטופלו בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (להלן: שעות הפעילות).
פניות שיתקבלו לאחר שעות הפעילות וימי הפעילות יטופלו ביום הפעילות העוקב.
להזכירכם – ביטול עסקה כרוך בתשלום דמי ביטול וטיפול של "מגה תיירות" בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

במסגרת כל בקשה לביטול עסקה מכל סיבה שהיא חובה על הנוסעים לצרף את הפרטים המלאים, לרבות שם מלא, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה ותאריך יציאה.
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל יבוצע ביטול ההזמנה בהתאם לתנאיה ו/או בהתאם לדין ויישלח אליך אישור על ביטול הזמנתך – יש לוודא ולעקוב כי בקשת הביטול אכן נתקבלה וטופלה.

תנאים והגבלת אחריות
קבלת מסמכי נסיעה:
על הנוסע לבדוק את כל חומרי הנסיעה, מיד עם קבלתו ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים אכן בידיו (כגון: כרטיסי טיסה, שוברים לבתי מלון, להעברות, לאטרקציות, להשכרת רכב וכדומה), לוודא כי כל הפרטים שרשומים שם נכונים, תואמים את ההזמנה ואת פרטי הנוסעים במדויק.
לידיעתך מימוש ההזמנה ואספקת השירותים המוזמנים על ידי החברה מותנה, כמובן בקבלת מלוא התשלום עבור ההזמנה בידי החברה ובטרם מימושה אין החברה חייבת לספק מוצר כלשהוא אלא לאחר שקיבלה את מלוא התשלום בגינו, בשום מקרה ובשום מצב.

ביצוע הזמנה מול צד שלישי:
יובהר שכשאר הזמנה מתבצעת אל מול צד שלישי כלשהוא (סוכן נסיעות, אתרי מסחר מקוונים וכדומה) ולא מול החברה באופן ישיר, אין החברה אחראית על המידע המועבר בין הצד השלישי לבין הנוסע ולהיפך, ואין החברה אחראית על מצב שבו הצד השלישי לא העביר את כספי הנוסע אל החברה מכל סיבה שהיא ולא תהא לנוסע כל טענה כנגד החברה בנוגע לאמור. למען הסר ספק, אין החברה מחויבת לספק שירותים או מוצרים כלשהם (גם במקרה שבו שלחה החברה לנוסע "אישורי הזמנה", "שוברים", "כרטיסי טיסה וכדומה), אלא לאחר שקיבלה את מלוא התמורה בגין השירותים או המוצרים אלו ישירות מהנוסע או ע"י צד שלישי שדרכו בחר לבצע את ההזמנה.
הזמנה באתר האינטרנט:
בעת ביצוע הזמנה עצמאית ומקוונת באתר האינטרנט, על הנוסע לוודא כי כל רכיבי ההזמנה אושרו, במידה ולא, או כאשר קיים ספק, יש לייצור קשר מידי עם מוקד המידע של החברה בטלפון שמספרו 03-7684800.

כוח עליון:
החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפה, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פרעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירותים, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם הוא צפוי ובין אם הוא בלתי צפוי.

מזג אוויר:
החברה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים בזמן החופשה.

ביטוח:
לתשומת ליבך, ההזמנה אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא, ועל כן הנוסע לדאוג בהתאם לביטוח המתאים, מקיף ונרחב לרבות פוליסת ביטוח רפואי, ביטוח אישי וביטוח נסיעות לחו"ל (על פי צרכיך). מומלץ מאד לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת גם סעיף של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא וכן ביטוח מטען (כבודה) וזאת מיד בתום ביצוע ההזמנה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית על הלקוח.
יובהר כי חברתנו אינה חברת ביטוח ועל כן, לקבלת ייעוץ אישי ורכישת פוליסה מתאימה, יש לפנות לחברת הביטוח השונות מיד לאחר אישר ההזמנה כאמור.

דרכונים ואשרת כניסה זרה למדינה:
באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום החזרה ארצה, כשהוא במצב שלם, תקין וללא קרעים או כתמים כלשהם, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה (כולל למדינות בהן יש עצירת ביניים "קונקשיין").
כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.  כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד.
על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.
באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחריות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.

טיסות ושדות תעופה
טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות ו/או שדות התעופה ו/או עקב אילוצים בלתי צפויים כגון תקלות טכניות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדי ההמראה, מסלולי הטיסה ופרטי חב' התעופה המפעילה את הטיסה בפועל. באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה.
נסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.
האחריות על תובלת הנוסעים וכבודתם בפועל חלה על חברת התעופה (להלן: המוביל האווירי ו/או מפעיל הטיסה( לרבות בשל עיכובים, שינויים, ביטולים במועדי הטיסות הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן. החברה מתחייבת להודיע לנוסע על כל שינוי ו/או עדכון כלשהו, ככל שהובא זה לידיעתה מראש וככל והנוסע אכן השאיר פרטי התקשרות מלאים ליצירת קשר בהם היה זמין.
הזכות בידי המוביל האווירי, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או לחברה בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.

בקשות מיוחדות:
החברה תעביר לספקיה כל בקשה מיוחדת של הנוסע (למשל, אך לא רק: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים ו/או צמודים וכדומה) אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואשר אושרה בידי הספק ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה ו/או בפרטי אישור ההזמנה.
הארוחות - המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברתנו אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הנוסע. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריות המוביל האווירי ובשליטתו הבלעדית.

שדות תעופה/חברות תעופה:
אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות נהלי ולו"ז פתיחת וסגירת שער העלייה למטוס, עמדת הצ'ק-אין, נהלי הושבה במטוס, איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.

התייצבות בשדה התעופה :
חלה החובה להתייצב בעמדת הצ'ק-אין של חברת התעופה בשדה התעופה ובטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל 3  שעות קודם מועד ההמראה והכל כמפורט על גבי כרטיסי הטיסה עצמם.

אשרור טיסת חזרה :
עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך וכן לוודא בערב שלפני טיסת החזור כי אין כל שינוי.

פרטים ליצירת קשר :
על הנוסע חלה האחריות למסור פרטים ליצירת קשר לרבות מספר טלפון בעת שהותו בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, מסרוני "וואטסאפ" וכד' וזאת על מנת שיוכל לקבל הודעות ועדכונים חשובים הנוגעים להזמנתו לרבות שינויים במועדי ולוודא כי ניתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה.

כבודה:
תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית והמלאה של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה האווירית, לרבות בשל אובדן ו/או איחור ו/או כל נזק הנגרם לכבודה וכיוצא באלו.
בכל מקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם, עליכם לפנות באופן מידי אל נציג חברת התעופה אשר יפנכם אל משרד סוכן השינוע (שירותי הקרקע) באולם שדה התעופה ולדאוג למלא טופס תלונה מלא בגין אובדן/נזק למטען ולשמור את העתקו.
יש לשים לב, כי תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר בעת ביצוע התובלה האווירית נגבה בהתאם למדיניות של חברת התעופה, חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.
יובהר כי החברה אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן בנהלי חברת התעופה הרלוונטית.

נשים בהריון: 
חלה החובה להתעדכן במדיניות ובנהלים של חברת התעופה הרלוונטית. חובה להציג אישור רפואי בשפה האנגלית המעיד עלתקינות ההיריון ואי מניעה להשתתף בטיסה (אשר ניתן בסמוך למועד הטיסה). הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב הצוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה. נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בהתאם לאמנות הבינלאומיות, על הלקוחה לעדכן את סוכן הנסיעות בטרם ביצוע ההזמנה.

תינוקות:
 מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים (ולא יום מעבר לכך) נכון למועד הטיסה בפועל. (הן בטיסת ההלוך והן בטיסת החזור).

העברות:
העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה (בחבילות בהן קיים שירות העברות בלבד) תתבצע במרוכז באמצעות אוטובוס אשר ברוב היעדים פועל כמאסף במסלול קבוע בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתעכב ו/או תתארך עקב המתנה לכלל הנוסעים ו/או איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. ההעברות הינן באחריות הספק המקומי ויש לפנות לנציג הספק המקומי אשר ממתין לכלל הנוסעים בשדה התעופה בכל מקרה של בעיה.
בחבילות בהן יש העברות פרטיות יקבל הנוסע את פרטי הספק המקומי אליו יפנה במקרה של תקלה.

נציג:
בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה [כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הנציג מטעם הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

סיורים מקומיים:
נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.

מניין הימים:
במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.


בתי מלון:
הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון בחו"ל והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים 
המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה. החברה אינה אחראית להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.בבתי מלון בחלק במדינות העולם גובים מס מקומי/מיסי לינה, מס המשולם ישירות במלון על ידי הנוסע ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות.
החברה אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, נהלי ניקיון החדרים, תפריט חדר האוכל ושעות פעילותו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.
כל הפרטים המפורסמים אודות בית המלון לרבות תיאורו, מתקניו, תמונותיו וכד' מפורסמים על ידי בית המלון עצמו ואין החברה נושאת באחריות על פרסומים אלו.

הגעה מאוחרת:
במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא החברה באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע).

מיזוג אוויר:
אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו או אי הפעלתו או טיבו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אוויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד ותיתכן הפסקת פעילות המזגנים במועדים או בשעות שונות על פי הנהוג בבית המלון ולחברה אין כל שליטה על כך.

"הכל כלול":
לכל מלון מדיניות משלו למסגרת "הכל כלול" ובחלק מהמלונות נדרשים הנוסעים לשלם תשלום נוסף על חלק מהשירותים, המשקאות והמזון ולכן על כל נוסע לוודא מראש ובטרם ביצוע ההזמה כי המדיניות של בית המלון לשביעות רצונו ותואמת לצרכיו.

שיבוץ החדרים:
ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או עם נוף כזה או אחר ו/או עם מרפסת ו/או חדרים צמודים וכן הלאה. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים ובהתאם לשיקולו הבלעדי של בית המלון. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין החברה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "החברה" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך ואף לא באותה קומה ו/או באותו אגף.

חדרים זוגיים:
ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מיטה זוגית אף אם הועברה בקשה מראש.
חדרים לשלושה ו/או ארבעה (Triple/Quad)
במקרה של הזמנת חדר ליותר מ-2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אין באפשרותנו להבטיח חדר גדול במקרה זה. 

בקשות מיוחדות:
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, לרבות בנוגע לקבלת חדר כזה או אחר ו/או כל בקשה אחרת של הנוסע בנוגע לחופשתו, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר והובטח לנוסע בכתב ומראש בעת אישור ההזמנה כי בקשתו אושרה.

ארוחות בוקר:
בבתי מלון שונים מוגשות ארוחות בוקר שונות. בכל חבילת תיור מצויין סגנון הארוחה המוגשת. (קונטיננטלית/מזנון חופשי וכו' אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון.  נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לבית המלון לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.

רישום יתר ע"י בתי מלון
ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם מראש. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, חלה האחריות על ספק בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגת תיירות של המלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. יובהר כי ככל ולנוסע טענות בגין המלון החלופי שסופק לו – עליו לפנות באופן מידי ובזמן אמת אל סוכן הנסיעות מטעמו ו/או אל נציגי חברתנו על מנת שאלו יוכלו לסייע בידו לאלתר. 

השכרת רכב:
על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל כשהם תקפים (לשנה לפחות) ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. ההזמנה תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי הרכב הניתנים לשינוי מעת לעת.
אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות אלו לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. דיני תעבורה של כל מדינה ניתן לבדוק באינטרנט או במ.מ.ס.י.
במועד ביצוע הזמנתך, על הנוסע  להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. 
על הנוסע לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה  המתוכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכו'. 
יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר) על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך. בד"כ  יש להחזיר מיכל דלק מלא בעת החזרת הרכב על מנת להימנע מתשלום יתר על הליטרים החסרים.

גיל השוכר:
באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גילו נמוך מ-25 שנים. מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום אשר משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.

שובר השכרה:
השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.

שינויים וביטולים:
בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.

כיסוי ביטוחי:
על כל נוסע חובה לבדוק את פרטי הכיסוי הביטוחי הניתנים ע"י חברות השכרת הרכב ותנאיהם וככל וברצונו לבצע שינוי ו/או להוסיף כיסוי כלשהו עליו לבצע זאת באופן ישיר אל מול חברת השכרת הרכב והכל בהתאם לנהליה ולמדיניותה של כל חברה.

כיסוי ביטוחי מסוג CDW:
הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמאית ראשונית במקרה של נזק/גניבה.

כיסוי ביטוחי מסוג TP:
הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.